I. Administrator Serwisu i danych osobowych Użytkowników

Administratorem serwisu(wraz z podstronami serwisu), w ramach którego prowadzony jest sklep internetowy marki INSPIRUJ (dalej: „Sklep Internetowy”), pod adresem: inspiruj.pl (dalej łącznie: „Serwis”) oraz danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest INSPIRUJ Magdalena Dziwiszek z siedzibą w Garwolinie, adres: Batalionów Chłopskich 27A 08-400 Garwolin (dalej: „INSPIRUJ”); (adres do korespondencji: Inspiruj Magdalena Dziwiszek ul. Góry 21, 08-440 Niesadna, adres poczty elektronicznej: [email protected]).

II. Cele Polityki

1. Polityka odnosi się do przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy Serwisu”) jak również informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies.

2. Polityka zawiera zasady obowiązujące w Serwisie dotyczące zbierania i wykorzystywania danych dotyczących Użytkowników Serwisu, w tym dotyczące konkursów organizowanych przez INSPIRUJ w ramach Serwisu oraz obowiązujące przy składaniu przez Użytkowników Serwisu zamówień na towary oferowane w ramach Serwisu, jak również zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

3. Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu na poziomie odpowiadającym przynajmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.) jest podstawowym celem Polityki prywatności.

4. INSPIRUJ zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki (odnośniki) umożliwiające Użytkownikom Serwisu bezpośredni dostęp do innych stron internetowych zarządzanych przez odrębne od INSPIRUJ podmioty (dalej: „Inne strony”).

5. INSPIRUJ zastrzega, że nie ma wpływu na politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies wprowadzane przez administratorów Innych stron.

6. Mając na uwadze treść pkt 5 powyżej, INSPIRUJ zaleca, aby skorzystanie z zasobów oferowanych przez Inne strony poprzedzone było zapoznaniem się przez Użytkownika Serwisu z dokumentami Innych stron dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies (w przypadku ich udostępnienia) bądź (w przypadku ich nieudostępnienia) podjęciem kontaktu z odpowiednimi podmiotami, w celu uzyskania informacji na ten temat w inny sposób.

III. Sposób postępowania z danymi osobowymi i informacjami dot. Użytkowników

a) Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 

1. Użytkownik Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu może zostać poproszony o podanie danych osobowych takich jak:

a) imię i nazwisko;

b) numer telefonu;

c) adres dostawy;

d) adres poczty elektronicznej.

Udostępnienie danych przez Użytkownika Serwisu w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu (formularza kontaktowego)

2. Jeżeli podanie konkretnych danych osobowych, jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez Serwis, zostanie to zasygnalizowane Użytkownikowi Serwisu poprzez wyróżnienie konkretnych danych, ich podanie zależy od uznania Użytkownika, jednakże brak ich podania może uniemożliwić Użytkownikowi Serwisu korzystanie z konkretnych funkcjonalności Serwisu.

3. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie Internetowym lub założenie konta, lub wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy wiąże się z tym, że Administratorem podanych danych osobowych staje się INSPIRUJ Magdalena Dziwiszek adres: Batalionów Chłopskich 27A 08-400 Garwolin, adres do korespondencji: Inspiruj Magdalena Dziwiszek ul. Góry 21, 08-440 Niesadna

4. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji do Serwisu są wykorzystywane w celu umożliwienia Użytkownikowi Serwisu stworzenia indywidualnego konta Użytkownika Serwisu, późniejszego logowania do Serwisu w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji do Serwisu oraz do realizacji zobowiązań INSPIRUJ wobec Użytkownika Serwisu.

5. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w Serwisie zebrane dane osobowe służą do założenia indywidualnego konta Użytkownika Serwisu, obsługi, realizacji zamówień, realizacji umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego INSPIRUJ.

6. W przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu, dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Udostępnienie danych przez Użytkownika Serwisu w celu wzięcia udziału w konkursie

7. W przypadku organizowania w ramach Serwisu konkursu w którym Użytkownik Serwisu bierze udział, dane osobowe podane przez Użytkownika Serwisu w związku z uczestniczeniem w konkursie są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów związanych z konkretnym konkursem.

8. Wzięcie udziału w Konkursie przez Użytkownika będzie odbywało się za jego uprzednią zgodą na przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat Administratora danych, warunków udziału w konkursie będą każdorazowo uwzględniane w Regulaminie konkursu.

9. W przypadku wygranej w konkursie, dane osobowe Użytkownika Serwisu, konieczne do przekazania Użytkownikowi Serwisu nagrody, mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi dostawy nagrody, przekazanie danych osobowych w powyższym celu będzie odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udostępnienie danych przez Użytkownika Serwisu w celu dostarczania newsletterów

10. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złoży zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, w postaci newsletterów (bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz klienta przez INSPIRUJ, polegającej na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacji w formie listu elektronicznego, zawierającej w szczególności informacje o ofercie INSPIRUJ, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie i stacjonarnych salonach INSPIRUJ, innego rodzaju informacje handlowe o towarach oferowanych w Serwisie i stacjonarnych salonach INSPIRUJ), uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany wyłącznie w celu wysłania Użytkownikowi Serwisu newslettera, zgodnie z Regulaminem Newslettera.

Informacje zbierane w sposób automatyczny

11. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, założenia konta w sklepie internetowym, subskrypcji Newslettera lub wypełniania formularza kontaktowego. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Ujawnienie informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

12. INSPIRUJ zastrzega, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa upoważnione organy mogą zobowiązać INSPIRUJ do ujawnienia danych Użytkownika Serwisu, w tym adresu IP.

b) zasady zbierania danych osobowych i informacji dotyczących Użytkownika Serwisu

1. Przeglądanie zawartości Serwisu przez Użytkownika Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Serwisu jego danych osobowych.

2. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu może wymagać uprzedniej rejestracji w Serwisie oraz założenia indywidualnego konta przez Użytkownika Serwisu, z czym może wiązać się konieczność podania przez Użytkownika Serwisu jego danych osobowych – podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może ograniczyć możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

3. W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza zamówienia, dostępnego w ramach Serwisu, podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne lecz konieczne w celu zrealizowania zamówienia.

4. W przypadku zorganizowania konkursu w ramach Serwisu, podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

5. W przypadku przesłania za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w dla doręczenia odpowiedzi.

6. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP.

 

c) zasady przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika Serwisu

 

1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika Serwisu lub w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest Użytkownik jak również w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają INSPIRUJ, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.

3. INSPIRUJ nie udostępnia zgromadzonych danych podmiotom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę Użytkownika Serwisu, którego dane dotyczą lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

4. INSPIRUJ, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

5. INSPIRUJ przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasad: legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, czasowości, integralności i poufności danych, rozliczalności, przejrzystości.

 

d) uprawnienia Użytkownika Serwisu

 

1. Użytkownik Serwisu uprawniony jest w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści udostępnionych danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również do złożenia wniosku o przeniesienie danych.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

4. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, Użytkownik Serwisu powinien --skontaktować się z INSPIRUJ wysyłając wiadomość na adres: Inspiruj Magdalena Dziwiszek ul. Góry 21, 08-440 Niesadna, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

5. Użytkownik Serwisu może w każdym zrezygnować z usługi, klikając na link umieszczony w stopce każdego newslettera.

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

7. Administratorem danych osobowych jest INSPIRUJ Magdalena Dziwiszek adres: Batalionów Chłopskich 27A 08-400 Garwolin, adres do korespondencji:Inspiruj Magdalena Dziwiszek ul. Góry 21, 08-440 Niesadna.

e) zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika Serwisu oraz czas ich przechowywania

1. INSPIRUJ oświadcza, iż Serwis jest zabezpieczony w adekwatne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez INSPIRUJ przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

2. Możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ograniczona do pracowników INSPIRUJ, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez INSPIRUJ, jako administratora danych. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez dostawców usług hostingowych.

3. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Użytkownik powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

4. INSPIRUJ przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do udzielania wyczerpujących odpowiedzi na zapytania, realizacji umowy, spełnienia obowiązku prawnego, obsługi konta Użytkownika, jak również w celach archiwizacyjnych przez 1 rok.

IV. Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest INSPIRUJ Magdalena Dziwiszek adres: Batalionów Chłopskich 27A 08-400 Garwolin.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika Serwisu.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

9. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

10. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

11. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

13. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą zostać również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, np. Google.

14. Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownik Serwisu może znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

V. Postanowienia końcowe

1. INSPIRUJ zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki.

2. O treści zmian Polityki Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej inspiruj.pl wiadomości o zmianie Polityki, zawierającej zestawienie zmian Polityki i utrzymanie tej informacji na stronie inspiruj.pl przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionej Polityki.

3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 31.03.2022 roku i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia.